รับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น 1 เดือน (120 ชั่วโมง)

**********************
วันที่ 22 มกราคม 2567 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการรับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น 1 เดือน (120 ชั่วโมง) (หลักสูตรเสริมสวยครบวงจร หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อครอป และหลักสูตรการตัดเย็บหมวกผ้าพร้อมปัก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งปฐมนิเทศและชี้แจงกฎระเบียบเบื้องต้น ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ณ ห้องพุดพิชญา ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.ลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.