เปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว

เปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว
———————-
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ดำเนินการเปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) รุ่นที่1 ประจำปีงบประมาณ2567 “หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพร” ให้กับกลุ่มอาชีพสตรีบ้านโพธิ์ไทรงามพัฒนา ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ สอบประวัติ ลงเยี่ยมบ้าน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 30 คน ณ กลุ่มอาชีพบ้านโพธิ์ไทรงาม หมู่ 9 โดยมีผู้แทนจากสำนักงาน พมจ. พิจิตร และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมเปิดกิจกรรมดังกล่าว

Leave A Reply

Your email address will not be published.