กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
———————————————
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
(นางนุจรี เต็มรุ่ง) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศสค.ลป. ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ จัดเก็บข้อมูล สอบประวัติ ลงเยี่ยมบ้าน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 30 คน ณ กลุ่มอาชีพสตรีบ้านเกาะแตง ม.5 ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร หลักสูตรการทำน้ำพริก การแปรรูปและการถนอมอาหาร โดยมีผู้แทนจากสำนักงาน พมจ. กำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมติดตาม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Leave A Reply

Your email address will not be published.