ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด (ระยะสั้น 10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในสถาบัน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด (ระยะสั้น 10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ พร้อมประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ไปปรับปรุงโครงการในครั้งต่อไป ณ กลุ่มขนมคุณนาย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย หลักสูตร “ การแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า ” กลุ่มสตรีบ้านแป้ง หมู่ 4 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย หลักสูตร “การสานตะกร้าเชือกปอ” กลุ่มสตรีบ้านดงม่วง หมู่ 5 ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย หลักสูตร “ การสานตะกร้าเชือกปอ ” และ กลุ่มสตรีบ้านข่อยสองนาง หมู่ 6 ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย หลักสูตร “ การสานตะกร้าเชือกปอ ”

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.