ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด (ระยะสั้น 10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง  มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในชุมชน ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุขสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด (ระยะสั้น 10 วัน) เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาว่างงาน เสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ในการช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีวิต การมีอาชีพ รายได้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (Covid – 19) พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกัน และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว ณ กลุ่มอาชีพบ้านสระเตย ม. 3  ต. นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร หลักสูตร “ การทำขนมไทย ” และกลุ่มอาชีพบ้านอ่างหิน ม.16 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร หลักสูตร การทำไม้กวาดดอกหญ้าโดยมีนายวินัย นนทะคุณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ร่วมติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.