ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด (ระยะสั้น 10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในสถาบัน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด (ระยะสั้น 10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ พร้อมประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ไปปรับปรุงโครงการในครั้งต่อไป ณ กลุ่มสตรีเข้มแข็งตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ หมู่ 3 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย หลักสูตรการทำเบเกอรี่สร้างรายได้ กลุ่มผ้าทอพื้นเมืองบ้านใหม่ไทยชนะศึก หมู่ 11 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ และกลุ่มโอ่งผ้าไหมเงินทองละออจิตร หมู่ 1 ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์

Leave A Reply

Your email address will not be published.