ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด (ระยะสั้น 10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 21 มิถุนายน 2564  นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง และกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในชุมชน ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข  สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด (ระยะสั้น 10 วัน) เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น บรรเทา ความเดือดร้อนจากปัญหาว่างงาน เสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ในการช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีวิต การมีอาชีพ รายได้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (Covid – 19) พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกัน และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว ณ กลุ่มสตรีตำบลลานดอกไม้ตก ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า โดยมี นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร ร่วมติดตามโครงการในครั้งนี้ด้วย

Leave A Reply

Your email address will not be published.