ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวคนึงนิจ วงค์ใย นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาการอนุมัติเงินช่วยเหลือ เงินสงเคราะห์ครอบครัว รายละ 3,000 บาท จำนวน 58 ราย และเงินสงเคราะห์ครอบครัว ตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรี 104 วัน รายละ 1,000 บาท จำนวน 3 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 177,000 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.