กิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกาย กระทรวง พม.

กิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกาย กระทรวง พม. ------------------------ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศสค.ลป.…

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม --------------------------- วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้…

ประชุมเปิดตรวจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ประชุมเปิดตรวจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ****************** ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง และคณะเจ้าหน้าที่ ศสค.ลป.…

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม --------------------------- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้…

ถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมฝึกอาชีพในชุมชน

ถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมฝึกอาชีพในชุมชน -------------------------------------------------- วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง…

ประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด (PMQA) หมวด 3…

ประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด (PMQA) หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ---------------------------------------------------------------- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง…

ชาวลำปาง รักสมเด็จพระเทพฯ

ชาวลำปาง รักสมเด็จพระเทพฯ ------------------------------------------------- 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง…

ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 2/2567

ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 2/2567 -------------------------------------------------- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ…

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2567 ------------------------- วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง…

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม --------------------------- วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้…