แบบแจ้งความประสงค์ขอรับ ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพเข้าทำงานในสถานประการ

แบบแจ้งความประสงค์ขอรับ ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพเข้าทำงานในสถานประการ ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคเหนือ จังหวีดลำปาง

แบบแจ้งความประสงค์ขอรับฯเข้าทำงานของศสค

Leave A Reply

Your email address will not be published.