ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ และหลักสูตรการฝึกอาชีพ

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ และหลักสูตรการฝึกอาชีพ
…………………………………………
วันที่ 11 มีนาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ
จังหวัดลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ หลักสูตรการฝึกอาชีพในชุมชนและหลักสูตรการฝึกอาชีพในสถาบัน ของ ศสค.ลป. พร้อมทั้งประสานความร่วมมือในการพัฒนากลุ่มอาชีพ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอาชีพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

Leave A Reply

Your email address will not be published.