การฝึกอาชีพในชุมชน เป็นการฝึกอบรม ให้แก่กลุ่มสตรี และครอบครัว ตามกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนและการอบรมส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพ เช่น โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (104 วัน), โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (110 วัน), โครงการเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ สตรี และเยาวสตรี ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ว่างงาน หรือแรงงานนอกระบบ สตรีที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยหลักสูตรจัดตามความต้องการของกลุ่มอาชีพ/วัสดุที่มีในพื้นที่/ภูมิปัญญา ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพมีรายได้พอเพียงสำหรับการดำรงชีวิต มีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดีและมั่นคง ได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการกลุ่มให้มีคุณภาพ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า การรับรองมาตรฐาน การตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย การศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนดำเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ การย้ายถิ่นที่ปลอดภัย การสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายของการค้ามนุษย์ และวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ การใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาสังคม อย่างยั่งยืน

การฝึกอาชีพในชุมชน

ลงพื้นที่เปิดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ลงพื้นที่เปิดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ -------------------------------- วันที่ 25 มกราคม 2567 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่…

ลงพื้นที่เปิดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ลงพื้นที่เปิดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ -------------------------------- วันที่ 24 มกราคม 2567 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง)…

กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ——————————————— วันที่ 24 มกราคม 2567 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศสค.ลป.…

กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ——————————————— วันที่ 23 มกราคม 2567 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศสค.ลป.…

ลงพื้นที่เปิดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ลงพื้นที่เปิดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ -------------------------------- วันที่ 23 มกราคม 2567 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่…

กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (60 วัน)ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (60 วัน)ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ——————————————— วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศสค.ลป.…

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ ศสค.ลป. การฝึกอาชีพในสถาบันและในชุมชน

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ ศสค.ลป. การฝึกอาชีพในสถาบันและในชุมชน ------------------------ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่…

เปิดกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (60วัน)

เปิดกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (60วัน) ---------------------- วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่…

กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (60 วัน)ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (60 วัน)ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ——————————————— วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศสค.ลป.…

ปิดกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (60วัน)

ปิดกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (60วัน) ---------------------- ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ…