การฝึกอาชีพในชุมชน เป็นการฝึกอบรม ให้แก่กลุ่มสตรี และครอบครัว ตามกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนและการอบรมส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพ เช่น โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (104 วัน), โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (110 วัน), โครงการเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ สตรี และเยาวสตรี ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ว่างงาน หรือแรงงานนอกระบบ สตรีที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยหลักสูตรจัดตามความต้องการของกลุ่มอาชีพ/วัสดุที่มีในพื้นที่/ภูมิปัญญา ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพมีรายได้พอเพียงสำหรับการดำรงชีวิต มีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดีและมั่นคง ได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการกลุ่มให้มีคุณภาพ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า การรับรองมาตรฐาน การตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย การศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนดำเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ การย้ายถิ่นที่ปลอดภัย การสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายของการค้ามนุษย์ และวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ การใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาสังคม อย่างยั่งยืน

การฝึกอาชีพในชุมชน

ปิดกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (60วัน)

ปิดกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (60วัน) ---------------------- ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ…

กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (60 วัน)ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (60 วัน)ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ——————————————— วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศสค.ลป.…

เปิดกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (60วัน)

เปิดกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (60วัน) ---------------------- วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่…

ลงพื้นที่ประเมินกลุ่มอาชีพ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

ลงพื้นที่ประเมินกลุ่มอาชีพ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร -------------------------------- วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง)…

ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (60 วัน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567…

ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (60 วัน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ---------------------------------- วันที่ 13-14 ธันวาคม 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง…

กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ——————————————— วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศสค.ลป.…

เปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว

เปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ---------------------- วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง)…

เปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว

เปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ---------------------- วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง)…

กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ——————————————— วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศสค.ลป.…

กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ************************** วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) พร้อมด้วย…