รับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ

รับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ
**********************
วันที่ 22 เมษายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการรับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน (หลักสูตรการทำอาหารว่าง รุ่นที่ 2) และ ระยะสั้น 1 เดือน (120 ชั่วโมง) (หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าสะพายพร้อมปัก , หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อพื้นเมืองสมัยใหม่) พร้อมทั้งปฐมนิเทศและชี้แจงกฎระเบียบเบื้องต้น และสอบประวัติผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ ณ ห้องประชุมพุดพิชญา ศสค.ลป.

Leave A Reply

Your email address will not be published.